Egyházi dolgozók vízuma

Ezen az oldalon:


GYIK

Áttekintés

Az R típusú vízum olyan magánszemélyeknek adható, akik a Bevándorlási és Állampolgársági Törvény (INA) 101(a) § (15)(R) szakaszában foglaltak szerint átmeneti időtartamra, egyházi minőségben való tevékenység céljából utaznak az Egyesült Államokba.

Feltételek

Egyházi dolgozónak minősülnek azok a személyek, akiket egy elismert szervezet felhatalmazott vallási szertartások és más olyan feladatok végzésére, amelyeket rendszerint az adott vallási szervezet egyházi személyei végeznek, valamint azok a személyek, akik vallási tevékenységet végeznek vagy ilyen foglalkozást űznek. Az egyházi dolgozói vízum igényléséhez önnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • Egy Egyesült Államokban elismert jóhiszemű nonprofit vallási szervezetként elismert felekezet tagjának kell lennie.
 • Az adott vallási felekezetnek vagy amerikai tagegyházának – ha van ilyen – mentességet kell élveznie az adózás alól, vagy jogosultnak kell lennie a nem adózó szervezeti státuszra.
 • A kérelmezővel szembeni feltételek:
 1. az egyházi dolgozói státusz kérelmezését közvetlenül megelőző két évben a felekezet tagjának kellett lennie
 2. felekezeti lelkészként kíván dolgozni, vagy vallási hivatást vagy foglalkozást kíván űzni egy jóhiszemű, nonprofit vallási szervezetben (vagy egy ilyen szervezet adómentességet élvező tagszervezetében)
 3. a kérelmezést közvetlenül megelőző év során teljes egészében az Egyesült Államokon kívül élt vagy ténylegesen tartózkodott, amennyiben már öt évet eltöltött ebben a minőségben.

Egyházi dolgozói vízumigénylés esetén nincs olyan követelmény, hogy a kérelmezőnek olyan külföldi lakóhellyel kell rendelkeznie, amelyet ne lenne szándékában elhagyni. Szükséges ugyanakkor, hogy törvényes státusza lejártával szándékában álljon elhagyni az Egyesült Államokat, és hogy ne legyen olyan körülmény vagy bizonyíték, amely ennek ellenkezőjét valószínűsíti.

Bevándorlási kérelmek

A reménybeli munkáltatónak be kell nyújtania egy I-129 jelű nem-bevándorló dolgozó kérvényezésére szolgáló petíciót az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalához (USCIS). Az I-129 benyújtásával és a feltételekkel kapcsolatos további részletes információk az USCIS R-1 ideiglenes nem-bevándorló egyházi dolgozókkal foglalkozó honlapján olvashatók.

Megjegyzés: A reménybeli munkáltatónak mihamarabb (de nem korábban, mint a tervezett amerikai munkaviszony kezdete előtt 6 hónappal) be kell nyújtania a petíciót annak érdekében, hogy a petíció és a vízum feldolgozására elegendő idő maradjon.

Mielőtt vízumot igényel az amerikai nagykövetségen vagy konzulátuson, jóvá kell hagyatnia a petíciót (az I-129-es jelű nyomtatványt). Ha a petíciót jóváhagyták, az ön munkáltatója vagy ügynöke kapni fog egy értesítést (I-797), amely igazolja a petíció jóváhagyását. Az interjú során a konzuli tisztviselő a Külügyminisztérium Petícióinformáció-kezelő Szolgáltatásán (Petition Information Management Service, PIMS) keresztül ellenőrizni fogja a petíció jóváhagyását.

A petíció elfogadásának igazolására az amerikai nagykövetség vagy konzulátus kérni fogja az I-129-es petíció iktatási számát. Felhívjuk figyelmét, hogy a petíció jóváhagyása még nem jelent garanciát a vízum kiadására, amennyiben ön az USA bevándorlási törvénye értelmében nem bizonyul jogosultnak.

A szükséges okmányok

Az egyházi dolgozói vízum igényléséhez önnek az alábbi iratokat kell benyújtania:

 • Elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) nem-bevándorlók számára. A DS-160-nal kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a DS-160 weboldalára.
 • Az Egyesült Államokba történő utazáshoz érvényes útlevél, amely az Egyesült Államokban tartózkodás tervezett vége után még legalább hat hónapig érvényes (kivéve, ha valamely országspecifikus megállapodás ez alól felmentést nyújt). Ha az útlevélben egynél több személy szerepel, minden vízumköteles személyre vízumkérelmet kell benyújtani.
 • Egy, az elmúlt hat hónapban készült 5 x 5 cm-es fénykép. Ezen a weboldalon olvashat a fénykép előírt formátumáról.
 • Nyugta, amely igazolja, hogy ön befizette a nem-bevándorló vízumkérelem 190 USD összegű nem visszatéríthető eljárási díját helyi pénznemben. Ezen a weboldalon további információkat olvashat a díj megfizetésével kapcsolatban. Amennyiben megadják a vízumot, vízumkiadási kölcsönösségi díjat számíthatnak fel az ön állampolgárságától függően. Az USA Külügyminisztériumának weboldalán tájékozódhat arról, hogy kell-e vízumkiadási kölcsönösségi díjat fizetnie, és hogy mennyi annak összege.
 • A jóváhagyott I-129 petícióra nyomtatott iktatási szám. Felhívjuk figyelmét, hogy az I-797-es nyomtatványt már nem kérik az interjún.

A fentieken kívül be kell mutatnia egy interjúidőpont-egyeztetési levelet, amely igazolja, hogy ön ezen a szolgáltatáson keresztül időpontot foglalt. Ezen kívül a vízumkérelmet támogató további dokumentumokat is bemutathat, amennyiben úgy gondolja, hogy azok alátámasztják a konzuli tisztviselőnek elmondottakat.

Az igénylés módja

1. lépés

A Nem-bevándorlók számára szóló elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) kitöltése

2. lépés

A vízumkérelmi díj megfizetése.

3. lépés

Időpont-egyeztetés ezen a weboldalon. Az időpont egyeztetéséhez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Útlevele számára
 • A szelvényen szereplő CGI hivatkozási szám. Ha nem tudja, hol található ez a szám, kattintson ide.
 • A DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapján található vonalkód 10 számjegyből álló számára.
4. lépés

A vízuminterjú egyeztetett napján és időpontjában menjen el az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Vigye magával az időpont-egyeztetést visszaigazoló levelet kinyomtatva, a DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapját, egy hat hónapnál nem régebben készült fényképet, a mostani és az összes korábbi útlevelét, valamint az eredeti vízumdíj-fizetési nyugtát. A fenti dokumentumokkal nem rendelkező kérelmezők jelentkezéseit elutasítják.

A vízumkérelmet támogató dokumentumok

A vízumkérelmet támogató dokumentumok csak egy a számos tényezőből, amelyeket a konzuli tisztviselő mérlegel az interjú során. A konzuli tisztviselők a döntési eljárások során minden jelentkezést egyedileg vizsgálnak, és szakmai, társadalmi, kulturális és egyéb szempontokat egyaránt figyelembe vesznek. A konzuli tisztviselő figyelembe veheti az ön konkrét szándékait, családi helyzetét, országában való hosszabb távú terveit és kilátásait is. Minden esetet egyedileg vizsgálnak, és a törvény által lehetővé tett minden szempontot figyelembe vesznek.

Figyelem: Soha ne nyújtson be hamis dokumentumot. A csalás vagy valótlan tények közlése a vízum végleges megtagadását eredményezheti. Amennyiben a kérelmező számára fontos az adatok bizalmas kezelése, megteheti, hogy a dokumentumokat lezárt borítékban viszi be az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Az amerikai nagykövetség vagy konzulátus az adatokat mások számára hozzáférhetetlen módon kezeli, és tiszteletben tartja az információ bizalmas jellegét.

Vigye magával az interjúra az alábbi dokumentumokat:

 • Az önt foglalkoztató szervezet konkrét szervezeti egységének illetékes tisztségviselője által írott levelet, amely igazolja, hogy az ön egyházi tagsága (részben vagy teljes egészében) az Egyesült Államokon kívül állt fenn; hogy a külföldi és amerikai felekezet ugyanahhoz az egyházhoz tartozik; valamint hogy közvetlenül az R típusú vízum igénylését megelőzően ön az előírt két éven keresztül a vallási felekezet tagja volt.
 • Amennyiben ön lelkész, úgy igazolást arról, hogy jogosult az adott felekezet vallási szertartásait elvégezni. A feladatokat részletesen le kell írni; vagy
 • Amennyiben ön vallási szakértő, úgy igazolást arról, hogy legalább bachelor vagy azzal egyenértékű fokozattal rendelkezik, és hogy az ilyen fokozat szükséges feltétele a vallási szakértői állás betöltésének; vagy
 • Ha nem szakértői foglalkozást vagy állást tölt majd be, úgy igazolást arról, hogy amennyiben az elvégzendő munka hagyományos egyházi szerephez köthető, úgy ön jogosult annak végzésére.
 • Díjazásának feltételeit tartalmazó dokumentumokat, ideértve fizetésének forrását és mértékét, egyéb – pl. étkezési és lakhatási – juttatásokat, valamint minden egyéb, értékben kifejezhető juttatást, továbbá annak jelzését, hogy a fenti díjazás valamely nyújtott szolgáltatás ellentételezése-e.
 • A vallási felekezet vagy tagszervezet azon konkrét szervezeti egységének nevét és címét, amelynek részére ön az Egyesült Államokban szolgálatot teljesít majd.
 • Amennyiben ön olyan szervezetnek végez majd munkát, amely egy vallási felekezet tagszervezete, úgy a két szervezet közötti viszony jellegének leírását.
 • Bizonyítékokat az ön vallási szervezetének eszközeire és működési módszereire vonatkozóan.
 • Az ön szervezetének a vonatkozó állami törvények szerinti alapító okiratait.

További információk

Az egyházi dolgozók vízumával kapcsolatos további információk az Egyesült Államok Külügyminisztériumának weboldalán találhatók.