තවදුරටත් ක්‍රියාමාර්ග සඳහා නියමිත අයදුම්පත්‍රය

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

221(g) යටතේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම යනු, අයදුම්පත්රයෙන් අත්යවශ්ය තොරතුරු නැති බව හෝ අයදුම්පතක් පරිපාලන භාරය මත රඳවා තබා ගැනීමයි. 221(g) වැඩිදුර තොරතුරු යටතේ ඔබගේ නඩුව අත්හිටුවනවානම් ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය අවසානයේ කොන්සියුලර් නිලධාරියා ඔබට පවසනු ඇත. මෙම නඩුව පරිපාලන සැකසුම් වලට යටත් විය යුතු බව හෝ අතිරේක තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය බව නිලධාරියා විසින් ඔබට පවසනු ඇත.

වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්ය නම්, එම තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ආකාරය නිලධාරියා ඔබට පවසනු ඇත. මෙම ක්රියාවලියෙහි කොටසක් ලෙස, ඔබට ලිඛිත ලිපියක් ලබා දෙනු ඇති අතර, නව වීසා අයදුම්පත්ර ගාස්තුවක් ගෙවීමකින් තොරව ඉල්ලා සිටි ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අයදුම් කළ දින සිට මාස 12 ක් ඇත. වසරකට පසු 221 (g) යටතේ ප්රතික්ෂේප කරන ලද අයදුම්පත 203 (e) වගන්තියට අනුව අවලංගු වේ.

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය ඔබගෙන් අතිරේක තොරතුරු හෝ ලියකියවිලි ඉල්ලා සිටියහොත්, එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය විසින් ඔබට ලබා දුන් 221 (g) ප්රතික්ෂේප කිරීමේ පත්‍රයෙහි සඳහන් උපදෙස් පිළිපදිමින් ඔබ එම ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ ‍යුතුයි.

වෙනත් තොරතුරු

ඇතැම් ප්‍රතික්ෂේප කළ වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් සඳහා තවදුරටත් පරිපාලන සැකසුම් අවශ්‍ය විය හැකිය. පරිපාලන සැකසුම් අවශ්‍ය වූ විට, කොන්සියුලර් නිලධාරියා සම්මුඛ පරීක්ෂණය අවසානයේදී අයදුම්කරුට දැනුම් දෙනු ඇත. පරිපාලන සැකසුම් කාලය එක් එක් සිද්ධියේ තත්වයන් මත පදනම්ව වෙනස් වේ. පරිපාලන සැකසුම් වල තත්ත්වය පිළිබඳව විමසීමට පෙර හදිසි සංචාරක අවස්ථා වලදී (එනම් ඔබගේ ආසන්නතම පවුලේ බරපතල රෝගාබාධ, තුවාල හෝ මරණ) හැර, අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ සිට හෝ අතිරේක ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ දින සිට අවම වශයෙන් දින 180 ක් බලා සිටිය යුතුය.

ඔබට ඔනෑම අවස්ථාවක මෙම වෙබ් පිටුව හරහා ඔබගේ අයදුම්පතෙහි තත්වය පරීක්ෂා කළ හැකිය.