Abiso para sa Immigrant Visa Disclaimer

Sa pahinang ito:


Pangkalahatang Ideya

Ang sistema ng visa appointment ay inilaan lamang para sa karapat-dapat na mga aplikante na hindi pa na interview, o hindi nakapunta sa kanilang orihinal na petsa ng appointment o makatanggap nang abiso na kailangan nang mag iskedyul nang appointment.

Abiso para sa Immigrant Visa Disclaimer

Kung matugunan mo ang alinman sa mga sumusunod na na kondisyon, huwag mag-iskedyul ng isang immigrant visa interview appointment:

 • Ikaw ay na interview na at naabisuhan ng isang opisyal ng konsulado na ikaw ay hindi karapat-dapat upang makatanggap ng isang immigrant o isang K visa.
 • Ikaw ang pangunahing benepisyaryo, ay nabigong ma-ireschedule ang appointment ng iyong visa interbiyu sa loob ng isang taon mula sa ibinigay na orihinal na petsa ng appointment.
 • Ikaw ang pangunahing benepisyaryo, ay nabigong makipag-ugnay sa o makipag-ugnayan sa Embassy nang higit sa isang taon mula nang ikaw ay naabisuhan na ang inyong kaso ay handa na para sa huling proseso.
 • Ikaw ay isang K2 na aplikante, ay nabigong mag-aplay para sa isang visa sa loob ng isang taon mula ng mapagkalooban ang pangunahing benepisyaryo ng visa.
 • Ang iyong kaso ay hindi kasalukuyang pinoproseso batay sa kasalukuyang cut-off dates. Kabilang dito ang retrogressed na kaso.
 • Ang iyong kaso ay pinoproseso pa rin nang National Visa Center (NVC).
 • Hindi mo natanggap ang mga abiso mula sa Embassy o NVC na maaari kang mag iskedyul ng isang interbiyu.
 • Unang pagkakataon na pag-aaply ng CSPA ng mga batang Aged-out o FTJ.
 • FTJ kaso (asawa o anak) na ang pangunahing aplikante ay na adjust na ang istado sa US.
 • Kung nais mong mag-apply para sa Istadong Pagbabalik Residente (Returning Resident Status).
 • Kung ikaw ay isang aplikante ng SB1 visa na walang case number.

Kung ang iyong kaso ay sumasailalim sa sumusunod na kondisyon sa itaas, maaari kang makipag-ugnayan sa Embahada sa https://ph.usembassy.gov/visas/contactus/ upang kumpirmahin ang katayuan ng iyong visa petisyon.

 

 

USCIS Immigrant Fee

Simula Disyembre 23, 2016, ang lahat ng mga indibidwal na nabigyan ng immigrant visa sa ibang bansa ay kailangang magbayad ng $220.00 Immigrant USCIS Fee bago maglakbay sa Estados Unidos. Lamang mga prospectiveadoptive parents ng mga bata na papasok ng Estados Unidos sa ilalim ng alinman sa Orphan o Hague Process, Iraqi at Afghan special immigrants, mga nagtatrabaho para sa pamahalaan ng US, mga Returning Residents, at mga nabigyan ng K visa, ay hindi kabilang sa pagbabayad ng bagong immigrant fee. Ang sumusunod na USCIS website ay may higit na detalye sa bagong immigrant fee, kabilang ang contact information para sa USCIS, kung may mga karagdagang pang mga katanungan: USCIS.gov/immigrantfee